Mavi Kişisel Nesneler

Türkiye'nin Marka ve Patent Tescil Danışmanlık Şirketi

Türkiye'nin Hukuk ve Teknoloji Tabanlı Marka Tescil ve Patent Danışmanlığı Şirketi, YSA Patent olarak bünyemizde bulunan marka ve patent vekili sıfatına sahip avukatlarımızla müvekkillerimizin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde gerçekleştirilen marka tescil, patent tescil ve tasarım tescil gibi işlemlerinde tescil ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Bu alanda bireysel ve kurumsal müvekkillerimizin fikri ve sınai mülkiyet hukukundan kaynaklı tüm ihtiyaçlarını karşılamak ve müvekkillerimizin haklarını korumak için YSA Patent ve YSA Hukuk olarak müşterek şekilde faaliyet göstermekteyiz.

REFERANSLARIMIZ

 • Marka Tescil

  Marka tescili, Marka haklarının münhasıran başvuru yapan kişi üzerine aktarılması işlemidir. Marka tescili ile birlikte marka sahibi kişinin marka üzerindeki mülkiyet hakkı belge ile tescillenmiş olur.

  Marka Tescil Belgesi Nedir ?

  Marka tescil belgesi, başvurusu eksiksiz yapılmış veya eksiklerini gidermiş ve süresi içerisinde hakkına itiraz yapılmamış veya yapılan itiraz kesin olarak reddedilmiş başvuru sahibine son aşama olan “marka tescil ücreti”nin yatırılmasıyla birlikte verilen belgedir.

  Marka Tescil Belgesi Nasıl Alınır ?

  Marka tescil belgesi alabilmek için;
  • Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde bizzat ya da Kuruma resmi olarak kayıtlı vekiller aracılığı ile usulüne uygun bir marka başvurusu yapılması gerekmektedir.
  • Tescil süreci detaylı araştırma, takip ve tecrübe birikimine ihtiyaç duyar.
  • Tescil koruması başvurunun yapıldığı gün saat ve dakika anında başlar.
  • Marka tescil başvurusunun iletilmesinden itibaren Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından başvurunun şekli şartlarının sağlanıp sağlanmadığı detaylı bir şekilde kontrol edilir.
  • Şekli şartlarda bir eksiklik olmaması halinde bu kez Kurum tarafından benzerlik araştırması yapılarak tescili istenen markanın önceki tarihli markalarla benzerlik seviyeleri kontrol edilir.
  • Benzerlik incelemesini de geçen marka başvurularının Kurum tarafından resmi marka bülteninde yayımlanmasına karar verilir.
  • Yayım süresi boyunca üçüncü kişiler tarafından marka başvurusuna bir itiraz gelmez ise ya da gelen itirazlar kesin olarak reddedilir ise artık markanın tesciline karar verilir.
  • Son aşamada başvuru sahibi tarafından “marka tescil ücretinin” ödenmesi ile de “marka tescil belgesi” Kurum tarafından düzenlenir ve marka sahibine ya da vekiline fiziki olarak gönderilir. Marka tescil başvurusunun vekil aracılığı ile yapılması halinde tüm bildirimler de yine Kurum tarafından vekile yapılacaktır.

 • Patent Tescil

  Patent tescil belgesi, patent sahibine tescilli patent üzerinde mülkiyet ve buna bağlı olarak tek başına tasarruf hakkı sağlayan belgedir.

  Patent Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

  - Patent başvurusu için gerekli belgeler aşağıda liste olarak sayılmıştır.
  - Başvuru formu,
  - Buluş konusunu açıklayan tarifname,
  - İstemler,
  - Tarifnamede veya istemlerde atıf yapılan resimler,
  - Özet,
  - Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir bilgi.

  Hangi Buluşlara Patent Verilmez ?

  Ayrıca aşağıda belirtilen buluşlara patent verilmez;

  - Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar.
  - Mikrobiyolojik işlemler veya bu işlemler sonucu elde edilen ürünler hariç olmak üzere, bitki çeşitleri veya hayvan ırkları ile bitki veya hayvan üretimine yönelik esas olarak biyolojik işlemler.
  - İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak teşhis yöntemleri ile cerrahi yöntemler dâhil tüm tedavi yöntemleri.
  - Oluşumunun ve gelişiminin çeşitli aşamalarında insan bedeni ve bir gen dizisi veya kısmi gen dizisi de dâhil olmak üzere insan bedeninin öğelerinden birinin sadece keşfi.
  - İnsan klonlama işlemleri, insan eşey hattının genetik kimliğini değiştirme işlemleri, insan embriyosunun sınai ya da ticari amaçlarla kullanılması, insan ya da hayvanlara önemli bir tıbbi fayda sağlamaksızın hayvanlara acı çektirebilecek genetik kimlik değiştirme işlemleri ve bu işlemler sonucu elde edilen hayvanlar.

 • Tasarım Tescil

  Tasarım tescil başvurusu; başvuru ücretinin de yatırılması ile birlikte tasarımcı bilgilerine, tasarımın özelliklerine ve ürünün adı ile görsel anlatımlarına yer verilerek marka-patent vekillerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

  Tasarım Tescil Belgesi Nasıl Alınır ?

  Tasarım, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda “ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür.” şeklinde tanımlanmıştır. Aynı zamanda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında da tasarım kabul edilen ürünler bulunmaktadır. Ürün ise; bilgisayar programları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanı sıra birleşik bir ürün veya bu ürünü oluşturan parçaları, ambalaj gibi nesneleri, birden çok nesnenin bir arada algılanan sunumlarını, grafik sembolleri ve tipografik karakterleri ifade etmektedir.

  Tasarım başvurusunun ardından tasarım, şekli incelemeye tabi tutulur ve eksiklik olmaması halinde veya eksikliğin daha sonrasında tamamlanması halinde Yenilik İncelemesi aşamasına geçilir.

  - Yenilik İncelemesi
  - Tescil Kararı
  - Yayın
  - Tescil

  Tasarım tescili, bültende yayımlandıktan sonra yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içerisinde üçüncü kişilerin tescil kararına itiraz etme hakkı bulunmaktadır. İtirazın bulunmaması veya itirazın süresinde gerçekleştirilmemesi halinde Tasarım Tescil Belgesi düzenlenir.

  İtiraz olması halinde ise alanında uzman marka-patent vekillerimiz tarafından gerekli prosedür yürütülür ve itirazların reddedilmesi halinde Tasarım Tescil Belgesi Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından düzenlenir.

  Tasarımın Yenilenmesi

  Tasarımın yenilenmesi, tescilli tasarımda beşer yıllık süreler halinde en fazla 4 defa yapılabilir. Dolayısı ile tescilli tasarımlar 4 defalık yenileme ile tescil tarihinden itibaren en fazla 25 yıl korunurlar. Yenileme talebinin tasarım sahibi tarafından koruma süresinin sona erdiği tarihten önceki altı ay içinde yapılması ve aynı süre içinde yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulması gerekir. Süreler ve ilgili tüm hususlar ofisimizce takip edilerek müvekkillere gerekli raporlama işlemi gerçekleştirilir.

  Tescilsiz tasarımların ise yenilenmesi söz konusu değildir. Bu nedenle tescilsiz tasarımların koruma süresi sadece 3 yıldır.

 • Fikri Haklar

  Fikri haklar, sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsullerini kapsamaktadır.

  Eserin Unsurları Nelerdir ?

  Fikir ve Sanat Eserleri üzerindeki haklar "Fikri Haklar" olarak, bunun dışında kalan diğer fikri ürünler üzerindeki haklar ise "Sınai Haklar" olarak anılmaktadır. Sınai haklar kapsamında giren marka, patent ve faydalı model ile tasarım hakkındaki bilgilere ilgili sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz.

  ​Eserin unsurlarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

  -Eser sahibinin hususiyetini taşıması (sübjektif unsur)
  - Eserin algılanabilir olması (objektif unsur)
  - Kanunda sayılan eser kategorilerinden birine dahil olması (şekli unsur) olarak sayılabilir.

  Kanun kapsamındaki korumadan ve tescilden yararlanmak için başvurmadan önce bir ürünün eser olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceği ve kriterlere uygun olup olmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir. Böylece hem zaman kaybının hem de maddi kayıpların önüne geçilmiş olacaktır.

  Eser Sahibinin Hakları

  Eser sahibinin hakları koruma altına alınacak hak ve menfaatler olarak fikir ve sanat eserleri üzerinde malî ve manevî haklar olarak sıralanabilir.​

 • Markadan Doğan Hukuki Haklar

  Markadan doğan hukuki hakların korunması için öncelikle sicilde tescili şarttır. Hukuki hakların kullanılabilmesi için öncelikle markanın usulüne uygun şekilde tescil edilmiş olması gerekmektedir.

  Markadan Doğan Hukuki Haklar Nelerdir ?

  Tescilli bir markadan doğan haklar, münhasıran markanın sahibine ait olup, bu haklar marka sahibinin rızası olmadan üçüncü kişiler tarafından kullanılamaz.

  Markadan doğan hukuki hakların üçüncü kişiler tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde marka sahibi;

  - Haksız kullanımın her alanda önlenmesini ve sonlandırılmasını,
  - Haksız kullanımdan kaynaklı maddi-manevi tüm zararlarının tazminini,
  - Haksız kullanımına konu ürünlere el koyulmasını,
  - Haksız kullanımına konu ürünler üzerinde kendisine mülkiyet hakkı tanınmasını,
  - Haksız kullanıma konu ürünlerin üretiminde kullanılan makine ve ekipmanların imhasını,
  - Haksız kullanıma yönelik verilecek mahkeme kararlarının ilanını,
  - Marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişilerin cezai hükümler uyarınca cezalandırılmasını talep etme gibi bir kısım hukuki haklara sahiptir.

  Markanın Hükümsüzlüğü

  Hükümsüzlük, TDK’ye göre “hükümsüz olma, geçersizlik” anlamına gelmektedir. Marka hukukundaki hükümsüzlük ise “şartları oluştuğu takdirde bir markanın, daha önceden elde ettiği korumanın hükümsüz kalması ve markanın sicilden terkin edilmesi” olarak tanımlanabilir.

 • Patentten Doğan Hukuki Haklar

  Patent sahibi; buluşun yeri, teknoloji alanı ve ürünlerin ithal veya yerli üretim olup olmadığı konusunda herhangi bir ayrım yapmaksızın patent hakkından yararlanır.

  Hangi Fiillerin Önlenmesi Talep Edilebilir?

  Kanuna göre patent sahibinin, izinsiz olarak yapılması hâlinde aşağıda belirtilen fiillerin önlenmesini talep etme hakkı vardır:

  - Patent konusu ürünün üretilmesi, satılması, kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle elde bulundurulması.
  - Patent konusu olan bir usulün kullanılması.
  - Kullanılmasının yasak olduğu bilinen veya bilinmesi gereken usul patentinin kullanılmasının başkalarına teklif edilmesi.
  - Patent konusu usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlerin satılması, kullanılması, ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle elde bulundurulması.

  Patent Hakkının İhlali Halinde Açılabilecek Davalar Nelerdir?

  Tecavüz sayılan fiillerin gerçekleşmesi halinde sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan patent hakkı hak sahibi aşağıdaki talepleri ileri sürerek dava açabilir :

  - Haksız kullanımın her alanda önlenmesini ve sonlandırılmasını,
  - Haksız kullanımdan kaynaklı maddi-manevi tüm zararlarının tazminini,
  - Haksız kullanımına konu ürünlere el koyulmasını,
  - Haksız kullanımına konu ürünler üzerinde kendisine mülkiyet hakkı tanınmasını,
  - Haksız kullanıma konu ürünlerin üretiminde kullanılan makine ve ekipmanların imhasını,
  - Haksız kullanıma yönelik verilecek mahkeme kararlarının ilanını talep ederek dava açma hak ve yetkisine sahiptir.

  Yukarıda açıklandığı üzere, hak sahibi, tecavüz fiilinin tespitini, durdurulmasını, etkilerinin ortadan kaldırılmasını isteyebileceği gibi; tecavüz sebebiyle ortaya çıkan zararının telafi edilmesini ve yoksun kaldığı kazancının karşılanmasını talep edebilir. Patent hakkı tecavüze uğrayan hak sahibi belirtilen tazminatların her birini talep edebilir.

 • Tasarımdan Doğan Hukuki Haklar

  Tasarım başvurusunun tescil edilerek yayımlanması halinde tescil sahibi, tasarım hakkına yönelik olarak sayılan tecavüz fiillerinden dolayı hukuk davası açabilir

  Tasarım Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller Nelerdir?

  Bahse konu davaların açılması için tasarımın tescili ön koşul olarak belirlenmiştir.

  Ancak tecavüz eden, başvurudan ve kapsamından haberdar edilmişse başvurunun yayımlanmış olmasına bakılmaz. Tecavüz edenin kötü niyetli olduğuna mahkeme tarafından hükmolunursa yayımdan önce de tecavüzün varlığı kabul edilir.

  Tescilsiz tasarımların ise kamuya sunulması halinde hak sahibinin, tasarım hakkına yönelik ihlallerden dolayı dava açmaya yetkili olacağı Kanun tarafından düzenlenmiştir.

  Aşağıda belirtilen fiiller tasarım hakkına tecavüz sayılır:

  - Tasarım sahibinin izni olmaksızın bu Kanun hükümlerine göre koruma kapsamındaki bir tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünün aynısını veya genel izlenim itibarıyla ayırt edilemeyecek kadar benzerini üretmek, piyasaya sunmak, satmak, sözleşme yapmak için öneride bulunmak, ticari amaçla kullanmak veya bu amaçlarla bulundurmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak.
  - Tasarım sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek.
  - Tasarım hakkını gasp etmek.

  Ayrıca Kanun, koruma kapsamındaki tasarımın tescilli olduğuna ilişkin kaydın ürün, ambalaj veya fatura üzerine konulmamış olmasının, sayılan fiilleri tasarım hakkına tecavüz olmaktan çıkarmayacağını belirtmiştir.

  Tasarımın Hükümsüzlüğü

  Aşağıdaki hâllerde tasarımın hükümsüz sayılmasına mahkeme tarafından karar verilir:

  - Tasarım ve ürün tanımlamalarına uygun değilse (6769 sayılı SMK md.55/1-2)
  - Yenilik, ayırt edicilik veya kamuya sunma şartlarını taşımıyorsa (6769 sayılı SMK md.56-57)
  - Koruma kapsamında kalan bir tasarım ise, (6769 sayılı SMK md.58/4)
  - Korumadan yararlanamayacak gerçek veya tüzel kişilerce yapılmış bir başvuru ise (6769 sayılı SMK md.64/6-c)
  - Başvurunun kötüniyetle yapıldığı ve bir fikri mülkiyet hakkının yetkisiz kullanımını içerdiği ispat edilmişse,
  - Hak sahipliğinin başka kişiye veya kişilere ait olduğu ispat edilmişse,
  - Sonradan kamuya açıklanan aynı veya benzer nitelikteki bir tasarımın başvuru tarihi, tescilli bir tasarımın başvuru tarihinden önce ise.

Eğitim Mah. Ahsen Çıkmazı Sok. Sadıkoğlu İş Merkezi 1 No:10 K:2 D:48 34722 Kadıköy/İSTANBUL

 • linkedin ysa patent
 • facebook ysa patent
 • instagram ysa patent
 • twitter ysa patent

YASAL UYARI: YSA Patent internet sitesinde yer alan her türlü yazılı ve görsel içerik kaynak gösterilse dahi kısmen ya da tamamen izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde kullanılamaz. Aksi durumun tespiti halinde ilgililer hakkında gerekli hukuki başvurular yapılacaktır.

© 2021 by AEATECHNIC Modern Çözüm Fabrikası