Mavi standı

Marka Tescili | Türkiye'nin Tescil Danışmanlık Şirketi

Marka tescili, Marka haklarının münhasıran başvuru yapan kişi üzerine aktarılması işlemidir. Marka tescili ile birlikte marka sahibi kişinin marka üzerindeki mülkiyet hakkı belge ile tescillenmiş olur.

 • Marka Tescil Belgesi Nedir ?

  Marka tescil belgesi, başvurusu eksiksiz yapılmış veya eksiklerini gidermiş ve süresi içerisinde hakkına itiraz yapılmamış veya yapılan itiraz kesin olarak reddedilmiş başvuru sahibine son aşama olan “marka tescil ücreti”nin yatırılmasıyla birlikte verilen belgedir.

  Marka Nedir?

  Marka nedir sorusu 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 4.maddesinde cevaplanmıştır. Buna göre marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir. Marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olan her tür işaretin marka olabileceği kabul edilmiştir.

  Marka Tescil Belgesi Nasıl Alınır ?

  Marka tescil belgesi alabilmek için;
  • Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde bizzat ya da Kuruma resmi olarak kayıtlı vekiller aracılığı ile usulüne uygun bir marka başvurusu yapılması gerekmektedir.
  • Tescil süreci detaylı araştırma, takip ve tecrübe birikimine ihtiyaç duyar.
  • Tescil koruması başvurunun yapıldığı gün saat ve dakika anında başlar.
  • Marka tescil başvurusunun iletilmesinden itibaren Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından başvurunun şekli şartlarının sağlanıp sağlanmadığı detaylı bir şekilde kontrol edilir.
  • Şekli şartlarda bir eksiklik olmaması halinde bu kez Kurum tarafından benzerlik araştırması yapılarak tescili istenen markanın önceki tarihli markalarla benzerlik seviyeleri kontrol edilir.
  • Benzerlik incelemesini de geçen marka başvurularının Kurum tarafından resmi marka bülteninde yayımlanmasına karar verilir.
  • Yayım süresi boyunca üçüncü kişiler tarafından marka başvurusuna bir itiraz gelmez ise ya da gelen itirazlar kesin olarak reddedilir ise artık markanın tesciline karar verilir.
  • Son aşamada başvuru sahibi tarafından “marka tescil ücretinin” ödenmesi ile de “marka tescil belgesi” Kurum tarafından düzenlenir ve marka sahibine ya da vekiline fiziki olarak gönderilir. Marka tescil başvurusunun vekil aracılığı ile yapılması halinde tüm bildirimler de yine Kurum tarafından vekile yapılacaktır.

  Marka Tescil Sorgulama

  Marka tescil sorgulama, marka tescil başvurusunda bulunulmadan önce gerek marka tescil sürecinin uzamaması gerekse de maddi kayıpların önlenmesi adına yapılan bir raporlama işlemidir. Bu sayede, kullanımı amaçlanan markanın ya da bir benzerinin başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından sınıf, ürün, şekil, logo, unvan gibi yönlerden aynı veya benzer şekilde kullanılıp kullanılmadığı ya da daha önce bahse konu marka için bir tescil başvurusu yapılıp yapılmadığı belirlenmektedir.
  Marka araştırması, ofisimizce kullanılmakta olan özel veri tabanları aracılığıyla yürütülmekte ve markanın tescil sürecinin sorunsuz şekilde ilerleyebilmesi için gerekli raporlar tescil başvurusu öncesinde müvekkillerimizin bilgisine sunulmakta ve bu şekilde tescil başvurusuna konu markanın uzun vadede karşılaşabileceği hukuki taleplerin önüne geçilmektedir.

  Marka Takibi Nedir ?

  Marka takibi hizmeti ile, müvekkillerimizin tescilli ya da tescil başvurusu yapılmış markalarının korunması için önemli adımlar atmaktayız. Keza Türkpatent tarafından, sonraki tarihte yapılan marka başvuruları ancak “aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer” olmaları halinde reddedilmektedir. Sadece “benzerlik ya da karıştırılma ihtimali” durumunda ise yeni yapılan marka başvurusunun resmi marka bülteninde yayımlanmasına karar verilmekte, ancak önceki tarihli marka sahibinin itirazı ile sonraki benzer markanın reddine karar verilmektedir. Bu nedenlerle marka takibi hizmeti markanın korunması için büyük önem taşımaktadır.
  Markalaşma ve tüketici araştırma tekniklerinin öncüsü olan tasarımcı Walter Landor, “Ürünler fabrikalarda üretilir, markalarsa zihinlerde” diyerek markanın, ürünün öne geçebileceğini belirtmiştir. Gelişen teknoloji ve değişen dünya ile rekabetin artması, pazarın genişlemesi, piyasada aynı ve benzer ürünlerin çokluğu göz önüne alındığında üründen çok markanın kalıcılığının olduğu şüphesizdir. Bu kapsamda; tescil ile birlikte koruması güçlenen bir markanın piyasada tutunmasını ve tanınmasını sağlamak, markanın elde ettiği başarının haksız bir şekilde kullanılmasını önlemek marka takibi aşamasından geçmektedir. Ofisimizce de tescili tamamlanan markaların etkili şekilde kullanılmasını sağlamak, marka hakkının zedelenmesini ve haksız rekabetin oluşmasını engellemek amacıyla tescilden sonraki bir süreç olan marka takibi hizmeti titizlikle gerçekleştirilmektedir.
  İtiraz aşamalarındaki incelemelerde markanızın geçerliliğinin sorgulanmayacağı ve diğer markanın sizin tescilli markanız ile olan aynılığı ya da benzerliğinin değerlendirileceği gerek kanunlar gerekse de kararlar kapsamında sabittir. Örneğin; Adalet Divanı’nın C-196/11P sayılı “F1-LIVE” kararında “karıştırılma ihtimali incelenirken önceden tescil edilmiş markaların geçerliliğinin sorgulanamayacağı ilkesi”nin geçerli olduğu kabul edilmiştir. Bu noktada markanın tescilinin gerçekleştirilmesinin önemi vurgulanmakla birlikte markanızın korunması için gerekli işlemlerin marka tescilinden sonra da yürütülmesi gerektiği açıktır.

  Markanın Korunması

  Markanın korunması için öncelikle markanın sicilde tescili şarttır. Özellikle aynı ya da karıştırılacak kadar benzer bir marka ile ihtilaf halinde tescil, daha güçlü bir koruma sağlayacaktır.
  Tescil edilen bir marka, başvuru tarihinden itibaren 10 yıl süre ile korunur. Bu süre, her 10 yılın bitiminden itibaren geçerli olmak üzere, yine onar yıllık dönemler halinde sınırsız olarak yenilenebilmektedir.

  Seri Marka ile Koruma Alanının Güçlendirilmesi

  Seri marka; marka sahibinin, önceki markasıyla bağlantılı olduğunu gösteren yeni bir marka yaratılması ile oluşmaktadır. Seri markanın oluşturulması sırasında tescilli markanın asli unsuru korunur ve bu aslî unsurun yanına ek unsurlar eklenir. Bu sayede markanız daha geniş alanda korunması ve her alanda takibinin yürütülmesi sağlanır.
  Markanızın takibi ve korunması, tescilden sonraki süreçte yalnızca tescil başvurusu yapılan diğer markalara karşı itiraz işlemlerin gerçekleştirilmesi ile değil, markanızın ürün çeşitliliğine göre her alanda varlığını sürdürmesi ile de söz konusu olabilmektedir. Bu noktada; tarafınızca farklı alanlarda ve ürünlerde iştigal edilmesi halinde ofisimizce markanızın geliştirilmesi, çatı markanızın kullanılarak spesifik olarak ürüne ya da iştigal edilen alana yönelik tescil edilmesi ve markanızın kendi içerisinde “seri marka” statüsü kazanması sağlanmaktadır.

  Markaya Tecavüz Halinde Marka Hakkının Korunması

  Marka hakkınızın zedelenmesi yalnızca Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan ve markanızla aynı ya da benzer markaların tescil başvurusu ile değil; aynı zamanda markanızın haksız kullanımı ile de mümkün olabilmektedir. 6769 sayılı SMK md.29’da belirtilen fiillerle marka hakkınıza tecavüz eylemleri gerçekleştirilebilmektedir. Bu noktada marka takibiniz, tecavüz teşkil eden eylemlerin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için gerekli hukuki önlemlerin alınması yönünden de yürütülmelidir. YSA Hukuk’a bağlı bir tescil danışmanlık organizasyonu olan YSA Patent bünyesinde tescili gerçekleştirilen ve tecavüze uğrayan “marka hakları” hukuki alanda da korunmaya devam etmektedir. YSA Hukuk olarak çalışmalarımız hakkında bilgi almak ve marka hakkına tecavüz halinde başvurulabilecek hukuki yolları öğrenmek adına www.ysahukuk.com.tr web adresini ziyaret edebilir, yayımlanan makalelerimizden faydalanabilirsiniz.

  Marka Tescil Sınıfları ve İşlevi

  6769 sayılı SMK md.11/3’te aynen “Başvuruya konu mal veya hizmetler 12/7/1995 tarihli ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile katılmamız kararlaştırılan Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nis Anlaşmasına göre sınıflandırılır. Kurum, başvuruda yer alan mal veya hizmetlerin ait olduğu sınıflarda ve sınıf numaraları üzerinde gerekli düzeltmeleri yapabilir.” denilmek suretiyle marka başvurularının sınıflar bazında yapılacağı hüküm altına alınmıştır.
  Bu kapsamda “Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ”de de belirtildiği üzere 34 adet mal sınıfı ve 11 adet hizmet sınıfı olmak üzere toplam 45 adet marka sınıfı bulunmaktadır.
  Sınıflandırmanın amacı; markaların tescili, incelenmesi, yayını ve diğer aşamalarda malların ve hizmetlerin tasnif edilmemesinden doğan sorunların önüne geçmektir. Gerek başvuru aşamasında gerekse de tescilden sonra markanın güçlü olduğu alanın ve benzer markaların belirlenmesi açısından marka sınıfları kolaylık sağlamaktadır.

  Ancak; mal veya hizmetlerin aynı sınıflarda yer almaları benzer olduklarına, farklı sınıflarda yer almaları da benzer olmadıklarına karine teşkil etmez. Bu noktada; marka başvurusunda bulunulacak sınıf ile marka arasındaki bağın güçlü olması ve iyi değerlendirilmesi gerekmektedir.
  Kurum tarafından markanın bir kısım sınıflarda tescilinin kabulü ile bir kısım sınıflar bakımından reddi yönünde verilen “kısmi ret, kısmi kabul” kararları bulunmaktadır.
  Marka bakımından ücreti ödenmek koşuluyla birden fazla sınıfta tescil başvurusunda bulunulabilir. Aynı zamanda her sınıf kendi içerisinde alt başlıklara bölünmekte olup ana grubu seçilen sınıf bakımından alt başlıklar için ayrıca ücret ödenmesine gerek bulunmamaktadır.
  Marka tescil sınıfları listesi tüm malları ve hizmetleri kapsamamaktadır. İlgili tebliğde herhangi bir genel başlık kapsamına girmeyen ve listede belirtilmemiş mallara veya hizmetlere marka tescil başvurusunda yer verilmesi durumunda; söz konusu mallar veya hizmetlerin, listede yer alan aynı Nis sınıfında bulunan ve benzer nitelik, fonksiyon veya amaca sahip olan mallarla veya hizmetlerle aynı kapsamda değerlendirileceği belirtilmiştir.

  Marka Tescil Sınıflarının Belirlenmesi

  Zaman ve maddi kayıpların önlenmesinin yanı sıra; markanın tescille sağladığı korumanın etkin bir şekilde kullanılabilmesi ve markanın gerek karizmatik gerekse de ekonomik geleceği açısından doğru sınıf tespitinde bulunulmalı ve başvuru o sınıflar bakımından gerçekleştirilmelidir.

  Öncelikli olarak markanın halihazırda kullanıldığı ve kullanımla ön plana çıktığı marka tescil sınıfları tespit edilmelidir. Böylece markanın başvuru esnasında iştigal ettiği faaliyet alanı koruma altına alınarak tescil başvurusuna kadar süregelen marka değeri ön plana çıkartılmış olur.

  Ayrıca markanın gelişme gösterebileceği potansiyel marka tescil sınıflarının belirlenmesinde de yarar vardır. Farklılaşan ekonomik ilişkiler, piyasaların çeşitlenmesi gibi olgular bu noktada en büyük etkenlerden biridir. Olağan ekonomik ve piyasa koşullarında marka sahibi tüzel veya gerçek kişinin mal ve hizmet ürünleri bakımından büyüme ve gelişme göstermesi kaçınılmazdır. Bu hususlar dikkate alındığında markanın daha önceki bir tarihte kendine yer edinmesi zaman ve kazanç kayıplarını önleyecektir. Bu sayede marka hakkının zedelenmesi riskinin de önüne geçilmektedir.

  Marka Tescil Ücretleri

  Marka tescil ücretleri seçilen hizmet ve başvuru sınıfı sayısına göre değişiklik göstermektedir. Ücretsiz Ön Araştırma linkine tıklayarak ücretsiz ön araştırma talep ettiğinizde, sizlere özel ücret hesaplaması yapabiliriz.

Eğitim Mah. Ahsen Çıkmazı Sok. Sadıkoğlu İş Merkezi 1 No:10 K:2 D:48 34722 Kadıköy/İSTANBUL

 • linkedin ysa patent
 • facebook ysa patent
 • instagram ysa patent
 • twitter ysa patent

YASAL UYARI: YSA Patent internet sitesinde yer alan her türlü yazılı ve görsel içerik kaynak gösterilse dahi kısmen ya da tamamen izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde kullanılamaz. Aksi durumun tespiti halinde ilgililer hakkında gerekli hukuki başvurular yapılacaktır.

© 2021 by AEATECHNIC Modern Çözüm Fabrikası