Mavi standı

Patentten Doğan Hukuki Haklar

Patent sahibi; buluşun yeri, teknoloji alanı ve ürünlerin ithal veya yerli üretim olup olmadığı konusunda herhangi bir ayrım yapmaksızın patent hakkından yararlanır.

 • Hangi Fiillerin Önlenmesi Talep Edilebilir?

  Kanuna göre patent sahibinin, izinsiz olarak yapılması hâlinde aşağıda belirtilen fiillerin önlenmesini talep etme hakkı vardır:

  - Patent konusu ürünün üretilmesi, satılması, kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle elde bulundurulması.
  - Patent konusu olan bir usulün kullanılması.
  - Kullanılmasının yasak olduğu bilinen veya bilinmesi gereken usul patentinin kullanılmasının başkalarına teklif edilmesi.
  - Patent konusu usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlerin satılması, kullanılması, ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle elde bulundurulması.

  Patent Hakkına Tecavüz Fiilleri Nelerdir?

  - Patent veya faydalı model sahibinin izni olmaksızın buluş konusu ürünü kısmen veya tamamen üretme sonucu taklit etmek.
  - Kısmen veya tamamen taklit suretiyle meydana getirildiğini bildiği ya da bilmesi gerektiği hâlde tecavüz yoluyla üretilen buluş konusu ürünleri satmak, dağıtmak veya başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak ya da bu amaçlar için ithal etmek, ticari amaçla elde bulundurmak, uygulamaya koymak suretiyle kullanmak veya bu ürünle ilgili sözleşme yapmak için öneride bulunmak.
  - Patent sahibinin izni olmaksızın buluş konusu usulü kullanmak veya bu usulün izinsiz olarak kullanıldığını bildiği ya da bilmesi gerektiği hâlde buluş konusu usulle doğrudan doğruya elde edilen ürünleri satmak, dağıtmak veya başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak ya da bu amaçlar için ithal etmek, ticari amaçla elde bulundurmak, uygulamaya koymak suretiyle kullanmak veya bu ürünlerle ilgili sözleşme yapmak için öneride bulunmak.
  - Patent veya faydalı model hakkını gasp etmek.
  - Patent veya faydalı model sahibi tarafından sözleşmeye dayalı lisans veya zorunlu lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek.

  Patent Hakkının İhlali Halinde Açılabilecek Davalar Nelerdir?

  Tecavüz sayılan fiillerin gerçekleşmesi halinde sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan patent hakkı hak sahibi aşağıdaki talepleri ileri sürerek dava açabilir :

  - Haksız kullanımın her alanda önlenmesini ve sonlandırılmasını,
  - Haksız kullanımdan kaynaklı maddi-manevi tüm zararlarının tazminini,
  - Haksız kullanımına konu ürünlere el koyulmasını,
  - Haksız kullanımına konu ürünler üzerinde kendisine mülkiyet hakkı tanınmasını,
  - Haksız kullanıma konu ürünlerin üretiminde kullanılan makine ve ekipmanların imhasını,
  - Haksız kullanıma yönelik verilecek mahkeme kararlarının ilanını talep ederek dava açma hak ve yetkisine sahiptir.

  Yukarıda açıklandığı üzere, hak sahibi, tecavüz fiilinin tespitini, durdurulmasını, etkilerinin ortadan kaldırılmasını isteyebileceği gibi; tecavüz sebebiyle ortaya çıkan zararının telafi edilmesini ve yoksun kaldığı kazancının karşılanmasını talep edebilir. Patent hakkı tecavüze uğrayan hak sahibi belirtilen tazminatların her birini talep edebilir.

  Patentin Hükümsüzlüğü

  Kurumun nihai kararından sonra;

  - Patent konusu, yenilik, buluş ve sanayiye uygulanabilirlik gibi 82 nci ve patent verilebilirlik şartlarını taşımıyorsa,
  - Buluş, tarifname ve istemler kapsamında yeteri kadar açıklanmamışsa,
  - Patent konusu, başvurunun ilk hâlinin kapsamını aşıyorsa veya patentin, bölünmüş bir başvuruya veya rüçhan hakkından yararlanarak aynı buluş için yeni bir patent başvurusunda bulunulması durumunda en önceki başvurunun ilk hâlinin kapsamını aşıyorsa,
  - Patent sahibinin, patent isteme hakkına sahip olmadığı ispatlanmışsa,
  - Patentin sağladığı korumanın kapsamı aşılmışsa patentin hükümsüz kılınmasına ilgili mahkeme tarafından karar verilir.

  Patentin Hükümsüzlüğü Talebi

  Patentin hükümsüzlüğünü;
  - Menfaati olanlar,
  - Cumhuriyet savcıları veya
  - İlgili kamu kurum ve kuruluşları isteyebilir.

  Patent sahibinin patent isteme hakkına sahip olmadığı nedeniyle patentin hükümsüzlüğü, ancak buluşu yapan veya halefleri tarafından istenebilir.

  Patentin Hükümsüzlüğü Davasında Zamanaşımı

  Patentin hükümsüzlüğü davası, patentin koruma süresince veya hakkın sona ermesini izleyen beş yıl içinde, sicile patent sahibi olarak kayıtlı kişiye karşı açılabilir.

  Patentin Hükümsüzlüğü Kararının Etkileri Nelerdir?

  Patentin hükümsüzlüğüne karar verilmesi hâlinde, kararın sonuçları geçmişe dönük olarak etkili olur ve patent veya patent başvurusuna bu Kanunla sağlanan koruma hiç doğmamış sayılır.

  Patentin hükümsüzlüğüne ilişkin kesinleşmiş karar herkese karşı hüküm doğurur. Hükümsüzlük kararının kesinleşmesinden sonra mahkeme, bu kararı Kuruma resen bildirir.

  Kesinleşmiş karar ile hükümsüz kılınan patent, Kurum tarafından sicilden terkin edilir ve durum Bültende yayımlanır.

  Patentten Doğan Hukuki Haklar Araştırma

  Bizlerden ücretsiz ön araştırma talep ederek patent haklarınız konusunda destek alabilirsiniz.

Eğitim Mah. Ahsen Çıkmazı Sok. Sadıkoğlu İş Merkezi 1 No:10 K:2 D:48 34722 Kadıköy/İSTANBUL

 • linkedin ysa patent
 • facebook ysa patent
 • instagram ysa patent
 • twitter ysa patent

YASAL UYARI: YSA Patent internet sitesinde yer alan her türlü yazılı ve görsel içerik kaynak gösterilse dahi kısmen ya da tamamen izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde kullanılamaz. Aksi durumun tespiti halinde ilgililer hakkında gerekli hukuki başvurular yapılacaktır.

© 2021 by AEATECHNIC Modern Çözüm Fabrikası