Mavi standı

Markadan Doğan Hukuki Haklar

Markadan doğan hukuki hakların korunması için öncelikle sicilde tescili şarttır. Hukuki hakların kullanılabilmesi için öncelikle markanın usulüne uygun şekilde tescil edilmiş olması gerekmektedir.

 • Markadan Doğan Hukuki Haklar Nelerdir ?

  Tescilli bir markadan doğan haklar, münhasıran markanın sahibine ait olup, bu haklar marka sahibinin rızası olmadan üçüncü kişiler tarafından kullanılamaz.

  Markadan doğan hukuki hakların üçüncü kişiler tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde marka sahibi;

  - Haksız kullanımın her alanda önlenmesini ve sonlandırılmasını,
  - Haksız kullanımdan kaynaklı maddi-manevi tüm zararlarının tazminini,
  - Haksız kullanımına konu ürünlere el koyulmasını,
  - Haksız kullanımına konu ürünler üzerinde kendisine mülkiyet hakkı tanınmasını,
  - Haksız kullanıma konu ürünlerin üretiminde kullanılan makine ve ekipmanların imhasını,
  - Haksız kullanıma yönelik verilecek mahkeme kararlarının ilanını,
  - Marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişilerin cezai hükümler uyarınca cezalandırılmasını talep etme gibi bir kısım hukuki haklara sahiptir.

  Marka Koruma Süresi

  Tescilli bir markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır.

  Bu süre, her 10 yılın bitiminden itibaren geçerli olmak üzere, yine onar yıllık dönemler halinde sınırsız olarak yenilenebilmektedir.​

  Markanın Hükümsüzlüğü

  Hükümsüzlük, TDK’ye göre “hükümsüz olma, geçersizlik” anlamına gelmektedir. Marka hukukundaki hükümsüzlük ise “şartları oluştuğu takdirde bir markanın, daha önceden elde ettiği korumanın hükümsüz kalması ve markanın sicilden terkin edilmesi” olarak tanımlanabilir.

  Markanın Hükümsüzlük Halleri

  Bir markanın hükümsüz sayılabilmesi için;

  - Markanın 6769 sayılı SMK’nin 5. maddesinde düzenlenmiş olan “mutlak ret sebeplerini” veya
  - 6. maddesinde düzenlenmiş olan “nisbi ret sebeplerini” taşıması gerekmektedir.

  Ancak; bir marka, 5. maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerine aykırı olarak tescil edilmiş olup da kullanım sonucunda tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından hükümsüzlük talebinden önce ayırt edici nitelik kazanmışsa hükümsüz kılınamaz.

  Hükümsüzlük hâlleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin bulunuyorsa, sadece o mal veya hizmet yönünden kısmi hükümsüzlüğe karar verilir. Marka örneğini değiştirecek biçimde hükümsüzlük kararı verilemez.

  Markanın Hükümsüzlüğünü Kimler Talep Edebilir ?

  Hükümsüzlük talebi;
  - Menfaati olan kişiler,
  - Cumhuriyet savcıları veya
  - İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından dava açılmak suretiyle mahkemeden istenebilir.

  Marka Hükümsüzlük Davası Kimlere Karşı Açılır?

  Marka hükümsüzlük davası, dava tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı açılır. Markanın hükümsüzlüğü davalarında Kurum taraf gösterilmez.

  Markanın Hükümsüzlük Kararının Etkileri Nelerdir?

  Markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi hâlinde bu karar marka başvuru tarihinden itibaren etkili olup, markaya bu Kanunla sağlanan koruma hiç doğmamış sayılır.

  Hükümsüzlük kararının kesinleşmesinden sonra mahkeme, bu kararı Kuruma resen gönderir.

  Hükümsüzlük kararının kesinleşmesinden sonra marka sicilden terkin edilir ve durum Bültende yayımlanır.

  Markanın İptali

  Aşağıdaki hâllerde talep üzerine Kurum tarafından markanın iptaline karar verilir:

  - Marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmaması ya da markanın kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilmesi.
  - Marka sahibinin fiillerinin veya gerekli önlemleri almamasının sonucu olarak markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetler için yaygın bir ad hâline gelmesi.
  - Marka sahibi tarafından veya marka sahibinin izniyle gerçekleştirilen kullanım sonucunda markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetlerin özellikle niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı konusunda halkı yanıltması.
  - Garanti markası veya ortak marka teknik şartnamesini düzenleyen 32. maddeye aykırı kullanımın olması.

  Markanın İptali Talebi

  Markanın iptali, ilgili kişilerce Kurumdan (Türk Patent ve Marka Kurumu) 6769 sayılı SMK m.26 uyarınca istenir.

  Marka iptal talepleri, talep tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı ileri sürülür.

  Yasanın 26. madde hükmü 10.01.2024 tarihinde yürürlüğe girecek olup 26. madde yürürlüğe girene kadar, iptal yetkisi, anılan maddedeki usul ve esaslara göre mahkemeler tarafından kullanılır.

  Markanın İptali Kararının Sonuçları Nelerdir?

  İptal hâlleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin bulunuyorsa, sadece o mal veya hizmet yönünden kısmi iptale karar verilir. Marka örneğini değiştirecek biçimde iptal kararı verilemez.

  Markanın iptaline karar verilmesi hâlinde ise bu karar, iptal talebinin Kuruma sunulduğu tarihten itibaren etkilidir. Ancak talep üzerine, iptal hâllerinin daha önceki bir tarihte doğmuş olması hâlinde iptal kararının bu tarihten itibaren etkili olacağına karar verilebilir.

  İptal kararının kesinleşmesinden sonra marka sicilden terkin edilir ve durum Bültende yayımlanır.

  Markadan Doğan Hukuki Haklar Ücretsiz Ön Araştırma

  Bizlerden ücretsiz ön araştırma talep ederek markanızı korumak için gerekli tüm adımları öğrenebilirsiniz.

Eğitim Mah. Ahsen Çıkmazı Sok. Sadıkoğlu İş Merkezi 1 No:10 K:2 D:48 34722 Kadıköy/İSTANBUL

 • linkedin ysa patent
 • facebook ysa patent
 • instagram ysa patent
 • twitter ysa patent

YASAL UYARI: YSA Patent internet sitesinde yer alan her türlü yazılı ve görsel içerik kaynak gösterilse dahi kısmen ya da tamamen izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde kullanılamaz. Aksi durumun tespiti halinde ilgililer hakkında gerekli hukuki başvurular yapılacaktır.

© 2021 by AEATECHNIC Modern Çözüm Fabrikası