Mavi standı

Marka Tescili Nedir?

Marka tescili nedir sorusu, bir markanın hukuki olarak korunması adına Türk Patent'e yapılan bir başvurudur şekilde cevaplanabilir.

 • Markanın Koruma Süresi Ne Kadardır?

  Marka başvurusu, tüm inceleme ve itiraz aşamalarını tamamlayıp bültende yayımlandıktan sonra da reddedilmemişse, Kurum TESCİL ÜCRETİNİN (marka tescil belgesi düzenleme ücretinin) ödenmesi için başvuru sahibine 2 AY süre verir. Ücret bu sürede ödenir ve ödendiğine dair bilgi bu sürede kuruma sunulursa marka tescil edilir.

  Tescil ücretinin eksik ödenmesi durumunda söz konusu eksikliğin giderilmesi için başvuru sahibine BİR AYLIK ek süre verilir. Bu sürede eksiklik giderilmezse başvuru işlemden kaldırılır ve talep halinde alınan ücret iade edilir. (yani tescil belge ücreti eksik ödenirse bunu gidermek için 1 AYLIK süre verilir) Tescil edilen marka da bültende yayımlanır.

  Tescil için gerekli aşamalardan herhangi biri tamamlanmadan tescil edilen marka, tescilli marka olarak kabul edilmez, başvuru işlemleri tamamlanmayan aşamadan devam ettirilir ve bu durum Bültende yayımlanır. Bu başvuruların tekrar tesciline karar verilirse daha önce ödenen tescil ücreti tekrar talep edilmez. Ancak TESCİL TARİHİNDEN İTİBAREN 2 YIL GEÇMİŞ olması hâlinde, markanın tescil durumu tamamlanmayan aşamadan etkilenmez.

  Marka tescil başvurunuzun kabul edilmesi halinde, tescilli markanız ilk başvuru tarihinden itibaren 10 yıl boyunca koruma altına alınır. Bu süre 10’ar yıllık periyotlar halinde uzatılarak sonsuza kadar yenilenebilir.

  Muvafakatname Nedir ?

  Marka tescilinde muvafakatname, daha önce tescil edilmiş bir markanın, kendisinden sonra ancak yine kendisi ile aynı ya da benzer sınıflarda tescil başvurusu yapılacak ve kendisine benzer olan farklı bir markanın tesciline onay vermesi olarak tanımlanabilir.

  Muvafakatnamenin geçerli olabilmesi için Kurum tarafından geçerli kabul edilen imzalı form şeklinde düzenlenmesi ve noter tarafından onaylanması zorunludur.
  Verilen muvafakat, kayıtsız ve şartsız olmalıdır.
  Muvafakat formu, başvuru formu ile birlikte veya karara itiraz halinde itiraz hakkında karar verilene kadar Kuruma sunulabilir.
  Sicile kaydedilmiş inhisari lisans sahiplerinin bulunması halinde muvakafatname ile birlikte bunların yazılı izinlerinin de sunulması gerekir.
  Muvafakatname Kuruma sunulduktan sonra, artık geri alınamaz.
  Her marka başvurusu için ayrı bir muvafakat formu sunulması zorunludur.


  Muvafakatnamenin İçermesi Gereken Unsurlar

  • Muvafakat veren ve verilen başvuru/marka sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri,
  • Muvafakat formunun başvuru aşamasında sunulması halinde muvafakata konu (tescili talep edilen) marka örneği; karara itiraz aşamasında sunulması halinde muvafakata konu başvuru numarası.
  • Muvafakata konu önceki tarihli (muvafakat veren) başvuru veya markalara ait başvuru veya tescil numaraları.
  • Muvafakat verilen mal veya hizmetler ile bunların sınıf numaraları.
  • Muvafakat formu başvuru veya marka sahibi adına vekil tarafından imzalanmış ise muvafakat yetkisini içeren noter onaylı vekâletname veya söz konusu vekaletnamenin noter onaylı örneği.

  Rüçhan Hakkı Nedir ?

  Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf devletlerden birinin uyruğunda olan ya da bu devletlerden birinin uyruğunda olmamakla birlikte bunlardan birinde yerleşim yeri veya işler durumda ticari müessesesi bulunan gerçek ya da tüzel kişiler veya bunların halefleri, bu devletlerin herhangi birinde yetkili mercilere markanın tescili için usulüne uygun olarak yaptıkları başvuru tarihinden itibaren 6 AYLIK süre içinde, Paris Sözleşmesi hükümleri kapsamında AYNI MARKA VE AYNI MAL/HİZMETLER İÇİN Türkiye’de başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanır. Bu süre içinde kullanılmayan rüçhan hakları düşer. Rüçhan hakkından yararlanılabilmesi için ilk başvuru yapılan devletin yetkili makamından rüçhan hakkı belgesi alınması şarttır.
  • Yani rüçhan hakkı bir öncelik hakkıdır.
  • Rüçhan talebi, ilk başvuru ile yapılmalı ve ücreti ödenmeli. Eksik rüçhan belgesi ise başvuru tarihinden itibaren 3 AY içinde kuruma sunulmalıdır.
  • Marka başvurusu için birden fazla rüçhan hakkı talep edilmesi durumunda rüçhan hakkı, geçerli olan ilk rüçhan tarihi itibarıyla başlar.

  Sergi Rüçhanı Nedir ?

  Başvuruya konu markanın kullanılacağı mal veya hizmetleri Türkiye’de açılan ulusal ya da uluslararası sergilerde ya da Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf devletlerde açılan resmî ya da resmî olarak tanınan uluslararası sergilerde markayla birlikte teşhir eden kişiler, teşhir tarihinden itibaren ALTI AY içinde Türkiye’de aynı markanın tescili için başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanır.
  • Başvuruda belirtilen markanın kullanılacağı mal veya hizmetler, sergide görünür şekilde, resmî açılış tarihinden önce markayla birlikte teşhir edilmişse rüçhan hakkı süresi, malların sergiye konulduğu veya hizmetin teşhir edildiği tarihten itibaren başlar.
  • Herhangi bir sergide teşhir edilmiş mal veya hizmetler bakımından birden çok başvuru yapılmışsa, bu mal veya hizmetleri ilk teşhir eden kişi, aynı zamanda teşhir edilmesi hâlinde ise ilk başvuruda bulunan kişi rüçhan hakkından yararlanır.
  • Rüçhan hakkına dayanılarak başvuru yapıldığı takdirde, rüçhan hakkının doğduğu tarihten sonra üçüncü kişiler tarafından yapılan ve rüçhan hakkına konu olan marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan ve aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetleri kapsayan başvurular reddedilir.

Eğitim Mah. Ahsen Çıkmazı Sok. Sadıkoğlu İş Merkezi 1 No:10 K:2 D:48 34722 Kadıköy/İSTANBUL

 • linkedin ysa patent
 • facebook ysa patent
 • instagram ysa patent
 • twitter ysa patent

YASAL UYARI: YSA Patent internet sitesinde yer alan her türlü yazılı ve görsel içerik kaynak gösterilse dahi kısmen ya da tamamen izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde kullanılamaz. Aksi durumun tespiti halinde ilgililer hakkında gerekli hukuki başvurular yapılacaktır.

© 2021 by AEATECHNIC Modern Çözüm Fabrikası