Mavi standı

Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır ? | Türkiye'nin Tescil Danışmanlık Şirketi

Marka tescil başvurusu, başvuru formunun elektronik ortamda doldurulması ile yapılır. Fiziki ya da başka bir türlü yapılan başvurular kabul edilmez.

 • Marka Tescil Başvurusu Detayları

  Her başvuruyla sadece bir markanın tescili talep edilebilir.
  Marka başvurusunda yer alan içerikte, marka örneğinde veya mal ya da hizmet listesinde değişiklikleri kapsamayan imla hataları ve açık maddi hatalar başvuru sahibinin talebi üzerine düzeltilebilir.
  Bunlarla birlikte bir marka tescil başvurusunda bulunmadan önce, ilk olarak marka için tescil başvurusu yapılacak sınıfların belirlenmesi gerekir.
  Akabinde tescili istenen markanın bir benzerinin daha önce tescile konu olup olmadığının araştırılması marka tescil sürecinin sağlıklı ilerlemesi için son derece önemlidir. Yapılan bu araştırmaya marka benzerlik araştırması denir.
  Marka benzerlik araştırmasının da olumlu sonuçlanması halinde artık elektronik ortamda mevcut olan başvuru formunun doldurulması ve ücretlerin ödenmesi suretiyle başvurunun tamamlanması sağlanabilir.

  Kimler Marka Tescil Başvurusu Yapabilir ?

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları (Türkiye’de ikametgâhları bulunmuyorsa vekil ile),
  2. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşim yeri olan veya ticari faaliyeti bulunan tüzel ya da gerçek kişiler,
  3. Karşılıklılık ilkesi gereği kendi ülkelerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına hak tanıyan ülke vatandaşları,
  4. Paris Sözleşmesi veya 15.4.1994 tarihli Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dâhilinde başvuru hakkına sahip kişiler.

  Yukarıdaki şartları taşımayan tüzel/gerçek kişilerin yaptığı başvurular doğrudan reddedilir.

  Marka Araştırması Nasıl Yapılır ?

  Marka tescil başvurusu öncesi marka araştırması, tescili amaçlanan markanın ya da bir benzerinin başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından sınıf, ürün, şekil, logo, unvan gibi yönlerden aynı veya benzer şekilde kullanılıp kullanılmadığı ya da daha önce bahse konu marka için bir tescil başvurusu yapılıp yapılmadığının belirlenmesidir.

  Bu kapsamda marka araştırması, ofisimizce kullanılmakta olan özel veri tabanları aracılığıyla yürütülmekte ve markanın tescil sürecinin sorunsuz şekilde ilerleyebilmesi için gerekli raporlar tescil başvurusu öncesinde müvekkillerimizin bilgisine sunulmaktadır. Bu şekilde tescil başvurusuna konu markanın uzun vadede karşılaşabileceği hukuki taleplerin önüne geçilmektedir.

  Marka Tescil Ücretleri Ne Kadar ?

  Marka tescil ücretleri belirlenirken, öncelikle başvuruya konu marka için kaç sınıf bakımından tescil başvurusu yapılacağının belirlenmesi gerekmektedir. Keza “Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılma Listesi” uyarınca 34 adet mal sınıfı ve 11 adet hizmet sınıfı olmak üzere toplam 45 adet marka sınıfı bulunmaktadır. Marka bakımından ücreti ödenmesi şartıyla birden fazla sınıfta marka tescil başvurusunda bulunabilirsiniz. Başvuru için seçtiğiniz her sınıf, kendi içinde alt sınıflara ayrılır ve bu al sınıfları seçmek için ayriyeten ücret ödemezsiniz. Marka tescil ücretleri seçilen hizmet ve başvuru sınıfı sayısına göre değişiklik göstermektedir.

  Marka Başvuru Formunda Yer Alması Gereken Zorunlu Unsurlar Nelerdir ?

  Marka başvuru formunda yer alması gereken zorunlu unsurlar aşağıda sayılmıştır.
  1. Başvuru sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri,
  2. Varsa vekilin kimlik ve iletişim bilgileri,
  3. Rüçhan hakkı varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin bilgiler,
  4. Kanuna uygun marka örneği
  5. Marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf varsa bunların Latin alfabesindeki karşılığı.
  6. Nis Anlaşmasına göre sınıf numaraları ve bu numaralara uygun olarak düzenlenmiş listesi.
  7. Yetkili kişi veya kişilerce atılmış imza.
  8. Başvuru ücretinin, varsa ilave sınıf ücretinin ve varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin ücretin ödendiğini gösterir bilgi.
  9. Varsa muvafakat name
  10. Varsa ortak temsilciye ilişkin bilgiler.
  11. Varsa ilave sayfa sayısı ve eklere ilişkin bilgiler

  Marka Başvurusuna Eklenmesi Zorunlu Belgeler Nelerdir ?

  Marka başvurusu yapılırken aşağıdaki belgelerin marka başvurusuna eklenmesi zorunludur.
  • Rüçhan talep edilmişse rüçhan hakkını gösterir belgenin aslı ve bu belgenin yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.
  • Başvuru ortak marka ya da garanti markası için yapılmış ise teknik şartname. (yani ortak/garanti markasında teknik şartname gerekiyor)
  • Muvafakatname varsa noter onaylı muvafakatnamenin aslı veya noter onaylı örneği.

  Marka Başvuru Ücretinin Eksik Ödenmesi Halinde Ne Olur ?

  Marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, Kurum tarafından marka başvuru ücretinin eksik olduğu tespit edilirse bu eksikliği gidermesi için başvuru sahibine 2 aylık süre verir. Bu süre zarfından başvuru sahibi ücret eksikliğini tamamlamazsa marka başvurusu işlemden kaldırılır.

  Birden fazla sınıf içeren başvurularda ilave sınıfları da kapsar başvuru ücreti eksik ödenirse, ilave sınıf ücretine ilişkin eksikliğin giderilmesi için başvuru sahibine yine İKİ AYLIK süre verilir. Bu süre içerisinde eksikliğin giderilmemesi halinde başvuru, mal veya hizmet sınıflarının başvuru formundaki yazılış sırası dikkate alınmak suretiyle, ödenen ücrete karşılık gelen sınıflar bakımından değerlendirmeye alınır. Ancak ödenen ücrete karşılık gelen mal veya hizmet sınıflarının belirlenmesinde varsa başvuru sahibinin talebi dikkate alınır.

  Uluslararası Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır ?

  1891 tarihli Madrid SÖZLEŞMESİ dünyada münhasıran markayı koruma altına alan ilk uluslararası anlaşmadır. Türkiye bu sözleşmeye taraf değildir. Ancak Türkiye, daha sonra buna bağlı yayınlanan MADRİD PROTOKOLÜNE 01.01.1999’da TARAF olmuştur.

  Madrid protokolü sayesinde WIPO aracılığı ile uluslararası MARKA başvurusu yapılabilir.

  Uluslararası Marka Tescil Başvurusu Detayları

  Madrid protokolü çerçevesinde yapılan uluslararası başvuru doğrudan WIPO’ya yapılmaz. Önce menşe ofiste yapılmış bir başvuru ya da tescilli bir marka olmalıdır. Akabinde bu başvuru esas alınarak yine menşe ofis üzerinden WIPO’ya uluslararası marka başvurusu yapılır. Yani doğrudan WIPO’ya başvurulamaz.

  Menşe ofiste temel alınan başvurunun adı/şekli/sınıfı ile MADRİD protokolü ile WIPO’ya yapılacak başvurunun adını/şekli/sınıfı aynı olmalıdır.

  Menşe ofisteki başvurudaki mal/hizmetin tamamı ya da bir kısmi için de uluslararası tescil başvurusu talep edilebilir.

  Uluslararası başvuru talebi, tescil talep edilen ülkelerden biri ya bir kısmı tarafından reddedilse bile bu durum diğer ülkelerde tescile engel teşkil etmez.

  Üye ülkeler 18 ay içinde başvuruyu sonuçlandırmazlarsa bu KABUL anlamına gelir.

  Menşe ülkedeki başvuru ile uluslararası başvuru (uluslararası tescil tarihinden itibaren) 5 YIL boyunca birbirine bağlıdır. Bu süre içinde menşe ofisteki başvuru bir şekilde iptal/hükümsüz kılınırsa uluslararası başvuru da iptal/hükümsüz olur. Ama 5 yıldan sonra uluslararası başvuru artık ilgili ülkede bir ulusal başvuru halinde gelir ve menşe ülkeden bağımsız olur.

  Amaç: tek bir başvuru ile tek bir dilde protokole taraf birden fazla ülkede uluslararası tescil sağlamaktır.

  Tescil sonrası yapılacak değişiklikler de (devir, lisans, unvan, adres değişikliği vb) yine WIPO aracılığı ile tek bir işlemle yapılır.

  Yazışma dili Fransızca, İspanyolca ya da İngilizce olabilir. TR’de İngilizce.

  Uluslararası marka tescil başvurusunda ücretler ülke bazında belirlenir.

  MADRİD Protokolü ile uluslararası marka tescil başvurusu yapabilecek olanlar

  1. Protokole taraf ülkelerden birinin vatandaşı olan
  2. Protokole taraf ülkelerden birinde gerçek ve etkin sınai/ticari faaliyeti olan,
  3. Protokole taraf ülkelerden birinde yerleşik olan GERÇEK ve TÜZEL kişilerdir.

Eğitim Mah. Ahsen Çıkmazı Sok. Sadıkoğlu İş Merkezi 1 No:10 K:2 D:48 34722 Kadıköy/İSTANBUL

 • linkedin ysa patent
 • facebook ysa patent
 • instagram ysa patent
 • twitter ysa patent

YASAL UYARI: YSA Patent internet sitesinde yer alan her türlü yazılı ve görsel içerik kaynak gösterilse dahi kısmen ya da tamamen izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde kullanılamaz. Aksi durumun tespiti halinde ilgililer hakkında gerekli hukuki başvurular yapılacaktır.

© 2021 by AEATECHNIC Modern Çözüm Fabrikası