Mavi standı

Marka Nedir ? | Türkiye'nin Tescil Danışmanlık Şirketi

Marka nedir sorusuna cevap verecek olursak marka; bir işletmeye ait hizmet veya malların, başka bir işletmeye ait hizmet veya mallardan ayırt edilmesini sağlayan işarettir.

 • Markanın Temel İşlevi Nedir ?

  Markanın temel işlevi; bir firmanın mal veya hizmetlerinin rakip firmaların mal veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlamaktır. Firmanın hizmetinden veya malından memnun kalan müşteri kitlesi o üründen tekrar almak ve kullanmak istediğinde, aynı ürünü bulmayı sağlamaktır. Burada marka, firmanın imaj kazanmasında rol oynar. Bu da firmanın ticari itibarını oluşturur. Tüketici o firmaya ait olan marka ve markanın diğer ürünleri ile bağ oluşturur. Böylece firma itibar kazanıp, ürün ve hizmetine yönelik talebi arttırarak sürdürür.

  Marka Olması İstenen Logo/İşaret Nasıl Olmalıdır ?

  - Ayırt edici olmalı,
  - Korumanın kapsamını açık ve anlaşılır olacak şekilde göstermeli,
  - Sicilde gösterilebilir olmalı.​

  Marka Örneği ve Adı Aynı Olmak Zorunda Mıdır ?

  Markanızı tescil ettirmek isterken yaptığınız başvuruda sunduğunuz marka örneği (logo) üzerinde yer alan tüm ibarelerin marka ismi kısmında da bulunması zorunludur. Bu nedenle logonuzda yer alan kelimeler ve yazılı işaretler ile marka isminizin aynı olması gerekir.

  Ticari Marka Nedir ?

  Ticari Marka, özellikle bir markanın ürettiği ürünlerin, başka bir marka tarafından üretilen ürünlerden ayıran işaretlerdir. Üretilen ürünler üzerinde veya ambalajlarında kullanılan isimler ticari markaya örnek olarak gösterilebilir.​

  Hizmet Markası Nedir ?

  Hizmet Markası, bir işletmeye ait olan hizmetleri, diğer işletmeye ait olan hizmetlerden ayıran markalardır. Hastanelerin, eğlence sektörünün, sigorta şirketlerinin, otellerin, reklamcılık, televizyon-radyo yayıncılığının, restoran gibi hizmet veren firmaların markaları bu şekilde hizmet markası olarak korunmaktadır.

  Garanti Markası Nedir ?

  Garanti markası, marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme/firma tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir.

  Garanti markası, marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir. Garanti markasının, marka sahibinin veya marka sahibine iktisaden bağlı olan işletmenin mal veya hizmetlerinde kullanılması yasaktır. Garanti markası veya ortak markanın tescili için markanın kullanımına ilişkin usul ve esasları gösteren teknik şartnamenin başvuruyla birlikte sunulması zorunludur. Garanti markası teknik şartnamesi; markanın garanti ettiği mal veya hizmetlerin ortak özelliklerini, markanın kullanılma usullerini, markayı kullanım hakkının verilmesinden sonra denetimlerin nasıl ve hangi sıklıkta yapılacağı ile teknik şartnameye aykırı kullanma hâlinde uygulanacak müeyyideleri belirler.

  Ortak Marka Nedir ?

  Ortak marka, üretim veya ticaret ya da hizmet işletmelerinden oluşan bir grup tarafından kullanılan işarettir. Ortak marka, gruptaki işletmelerin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarar. Ortak marka teknik şartnamesi; ortak markayı kullanmaya yetkili işletmeler ile bu işletmelerin oluşturdukları topluluğa üyelik şartlarını, markanın kullanım şartları ve varsa müeyyideleri belirler. Ortak markanın tescili ve ortak marka hakkından vazgeçilmesi için gruba dâhil işletmelerin tümü birlikte hareket eder. Ortak markayı kullanmaya yetkili olan gruba dâhil işletmeler tek başına dava açmaya yetkilidir. Teknik şartname, yukarıda belirtilen şartları içermediği ya da kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olduğu takdirde, Marka sahibinin bildirim tarihinden itibaren altı ay içinde gerekli değişiklikleri yapması ve teknik şartnameyi düzeltmesi için 6 AY süre verilir. Aksi hâlde garanti markası veya ortak markanın tescil talebi reddedilir. Marka sahibinin, garanti markası veya ortak markanın devamlılık arz eder biçimde teknik şartnameye aykırı olarak kullanılmasını engellemek için gerekli önlemleri almaması sebebiyle ilgili kişilerin, Cumhuriyet savcısının veya ilgili kamu kurum ve kuruluşunun başvurusu üzerine tanınan süre içinde söz konusu aykırı kullanımın düzeltilmemesi hâlinde, markanın iptaline karar verilir.

  Hareket Markası Nedir ?

  Ayırt edici özelliğe sahip hareketlerin marka olarak tescili mümkündür. Şayet hareket markası tescili talep ediliyorsa bunun başvuru formunda açıkça belirtilmesi ve işareti oluşturan hareketi tasvir eden bir görüntünün veya hareketsiz ya da hareketli görüntü dizisinin Kuruma sunulması gerekir. Gösterimler, markanın bütünlüğünü bozmayacak nitelikte olmalıdır.

  Renk Markası Nedir ?

  Renk markası tescili talep ediliyorsa bunun başvuru formunda açıkça belirtilmesi, işareti oluşturan renk görselinin sunulması ve Kurum tarafından geçerliliği kabul edilen renk kodunun belirtilmesi gerekir.

  - Tek renk başvurusu, doğrudan temsil ettiği ürünün orijinal rengini işaret ediyorsa kabul edilmez.
  - Ayrıca renk veya renklerin somutlaşmış, sınırları belli bir şekil, figür, resim veya kelime gibi unsurlar dâhilinde kullanılması durumunda işaret renk markası olarak değerlendirilmez.

  Üç Boyutlu Marka Nedir ?

  Üç boyutlu işaretlerin marka olarak tescili mümkündür. Şayet üç boyutlu marka tescili talep ediliyorsa bunun başvuru formunda açıkça belirtilmesi, ayrıca koruma konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayacak şekilde işaretin tek bir yönden veya farklı açılardan görünümünü içeren gösterimlerinin Kuruma sunulması gerekir. Bu gösterimler, EN FAZLA ALTI FARKLI AÇIDAN görünümü içerecek ve markanın bütünlüğünü bozmayacak şekilde olmalıdır.

  Ses Markası Nedir ?

  Sicilde gösterilebilir nitelikte olan ve ayırt edici niteliğe sahip seslerin marka olarak tescili mümkündür. Ses markasının tescili talep ediliyorsa bunun başvuru formunda açıkça belirtilmesi ve işaretin elektronik ortamda dinlemeye ve saklamaya elverişli kaydının Kuruma sunulması gerekir. Başvuru sahibi nota ile gösterimin mümkün olduğu hallerde bu gösterimi de başvuruyla birlikte sunabilir.

Eğitim Mah. Ahsen Çıkmazı Sok. Sadıkoğlu İş Merkezi 1 No:10 K:2 D:48 34722 Kadıköy/İSTANBUL

 • linkedin ysa patent
 • facebook ysa patent
 • instagram ysa patent
 • twitter ysa patent

YASAL UYARI: YSA Patent internet sitesinde yer alan her türlü yazılı ve görsel içerik kaynak gösterilse dahi kısmen ya da tamamen izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde kullanılamaz. Aksi durumun tespiti halinde ilgililer hakkında gerekli hukuki başvurular yapılacaktır.

© 2021 by AEATECHNIC Modern Çözüm Fabrikası