Mavi standı

Marka Hakkına Tecavüz | Türkiye'nin Tescil Danışmanlık Şirketi

Marka hakkını ihlal ve tecavüz detaylarını makalemizde bulabilirsiniz

 • Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller Nelerdir ?

  Aşağıdaki fiiller marka hakkına tecavüz sayılır:
  • Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 7 nci maddede belirtilen biçimlerde kullanmak.(maddeyi tekraren oku)
  • Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek.
  • Markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmak.
  • Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek.
  • Kullanım ispatı talebi, tecavüz davalarında da def’i olarak ileri sürülebilir. Bu durumda kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin belirlenmesinde dava tarihi esas alınır.

  Marka Hakkına Tecavüzde Cezai Hükümler Nelerdir ?

  • Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
  • Marka koruması olduğunu belirten işareti mal veya ambalaj üzerinden yetkisi olmadan kaldıran kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
  • Yetkisi olmadığı hâlde başkasına ait marka hakkı üzerinde devretmek, lisans veya rehin vermek suretiyle tasarrufta bulunan kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
  • Bu suçlardan dolayı cezaya hükmedebilmek için markanın Türkiye’de tescilli olması şarttır.
  • Bu suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır.
  • Başkasının hak sahibi olduğu marka taklit edilerek üretilmiş malı, satışa arz eden veya satan kişinin bu malı nereden temin ettiğini bildirmesi ve bu suretle üretenlerin ortaya çıkarılmasını ve üretilmiş mallara elkonulmasını sağlaması hâlinde hakkında cezaya hükmolunmaz.

  Tescilli Bir Markanın Sahibi Nelerin Önlenmesini İsteyebilir ?

  Tescilli bir markanın sahibi, izinsiz olarak yapılması hâlinde, aşağıda belirtilen fiillerin önlenmesini talep etme hakkına sahiptir.
  • Tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin, tescil kapsamına giren mal veya hizmetlerde kullanılması.
  • Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından tescilli marka ile ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması.
  • Aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde olmasına bakılmaksızın, tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle markanın itibarından haksız bir yarar elde edecek veya itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin haklı bir sebep olmaksızın kullanılması.

  Tescilli Bir Markanın Sahibi Nelerin Yasaklanmasını İsteyebilir ?

  Tescil edilmiş marka, sahibine markanın kullanılmasına yönelik bir takım özel haklar sağlar. Tescilli marka sahibi bu kapsamda markasının bir başkası tarafından izin olarak kullanılmaması için aşağıdaki hususların yasaklanmasını isteyebilir.
  • İşaretin, mal veya ambalajı üzerine konulması.
  • İşareti taşıyan malların piyasaya sürülmesi, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi, bu amaçlarla stoklanması veya işaret altında hizmetlerin sunulması ya da sunulabileceğinin teklif edilmesi.
  • İşareti taşıyan malın ithal ya da ihraç edilmesi.
  • İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması.
  • İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bağlantısı olmaması şartıyla işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılması.
  • İşaretin ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılması.
  • İşaretin hukuka uygun olmayan şekilde karşılaştırmalı reklamlarda kullanılması.

  Tescilli Bir Marka, Marka Sahibine Hangi Hakları Vermez ?

  Marka sahibi, üçüncü kişiler tarafından dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde, markasının aşağıda belirtilen biçimlerde kullanılmasını engelleyemez:
  • Gerçek kişilerin kendi ad veya adresini belirtmesi.
  • Malların veya hizmetlerin türüne, kalitesine, miktarına, kullanım amacına, değerine, coğrafi kaynağına, üretim veya sunuluş zamanına ya da diğer niteliklerine ilişkin açıklamalarda bulunulması.
  • Özellikle aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerinde, malın ya da hizmetin kullanım amacının belirtilmesinin gerekli olduğu hâllerde kullanılması.

  Tecavüzün Mevcut Olmadığına İlişkin Dava Ve Şartları

  • Menfaati olan herkes, Türkiye’de giriştiği veya girişeceği ticari veya sınai faaliyetin ya da bu amaçla yapmış olduğu ciddi ve fiili girişimlerin sınai mülkiyet hakkına tecavüz teşkil edip etmediği hususunda, hak sahibinden görüşlerini bildirmesini talep edebilir.
  • Bu talebin tebliğinden itibaren BİR AY İÇİNDE cevap verilmemesi veya verilen cevabın menfaat sahibi tarafından kabul edilmemesi hâlinde, menfaat sahibi, hak sahibine karşı fiillerinin tecavüz teşkil etmediğine karar verilmesi talebiyle dava açabilir.
  • Bildirimin yapılmış olması, açılacak davada dava şartı olarak aranmaz.
  • Bu dava, kendisine karşı tecavüz davası açılmış bir kişi tarafından açılamaz.
  • Bu dava, hükümsüzlük davasıyla birlikte de açılabilir.

Eğitim Mah. Ahsen Çıkmazı Sok. Sadıkoğlu İş Merkezi 1 No:10 K:2 D:48 34722 Kadıköy/İSTANBUL

 • linkedin ysa patent
 • facebook ysa patent
 • instagram ysa patent
 • twitter ysa patent

YASAL UYARI: YSA Patent internet sitesinde yer alan her türlü yazılı ve görsel içerik kaynak gösterilse dahi kısmen ya da tamamen izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde kullanılamaz. Aksi durumun tespiti halinde ilgililer hakkında gerekli hukuki başvurular yapılacaktır.

© 2021 by AEATECHNIC Modern Çözüm Fabrikası