Mavi standı

Marka Başvurusuna İtiraz

Türk Patent ve Marka Kurumu yapılan marka tescil başvurularını öncelikle şekli açıdan, sonrasında ise kanunun beşinci maddesinde sayılan mutlak ret nedenleri bakımından inceler. Kurum, bahse konu incelemeyi geçen marka başvurularının resmi marka bülteninde yayımlanmasına karar verir.

 • Marka Başvurusunun Bültende Yayımlanması Nedir ?

  Reddedilmemiş bir marka başvurusu, periyodik olarak yayımlanan resmi marka bülteninde aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde yayımlanır:
  • Başvuru numarası ve tarihi.
  • Başvuru sahibinin uyruğu ile kimlik ve iletişim bilgileri.
  • Marka örneği.
  • Mal veya hizmetlerin listesi ile ait oldukları sınıf numaraları.
  • Başvurunun kısmen reddedilmesi halinde reddedilen mal veya hizmetler.
  • Varsa vekil bilgileri.
  Kurum, periyodik olarak yayımlanan Bültene bağlı kalmaksızın ek Bülten yayımlayabilir.
  Başvurunun reddedilmesine başvuru yayımlandıktan sonra karar verilirse, ret kararı ayrıca yayımlanır.

  Üçüncü Kişiler Marka Başvurusuna Karşı Görüş Bildirebilir Mi ?

  Marka başvurusunun yayımlanmasından sonra herkes markanın tesciline kadar, marka başvurusunun SMK m.5/ç (benzerlik) hariç diğer fıkralar kapsamında tescil edilemeyeceğine ilişkin yazılı ve gerekçeli görüşlerini Kuruma sunabilir. Ancak bu kişiler, Kurum nezdinde işlemlere taraf olamaz. Bu duruma üçüncü kişilerin görüşü denir ve yayım kararına itirazla karıştırılmaması gerekir.

  Marka Başvurusunun Bültende Yayım Kararına Nasıl İtiraz Edilir?

  Marka başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından incelendikten sonra uygun bulunursa resmi marka bülteninde yayımlanmasına karar verilir.

  Bültende yayımlanmış bir marka başvurusuna yayımdan itibaren 2 AY içinde ilgili kişilerce itiraz edilebilir. Buna "yayıma itiraz" ya da bir diğer adı ile "marka başvurusuna itiraz" denir.

  Yayıma itiraz, gerekçeli ve mevzuattaki madde ve fıkra başlıkları belirtilerek yayıma itiraz formu ile yapılır. İtiraz gerekçeleri ve ücreti, itiraz süresi içinde tamamlanabilir. Yani eksikleri gidermek için süre verilmez ama, itiraz eden yayımdan itibaren 2 ay içinde bu eksiklerini kendi giderebilir. Bu süre içinde itiraz gerekçelerinin ve itiraz ücretinin ödendiğini gösterir bilginin sunulmaması halinde itiraz yapılmamış sayılır ve talep halinde alınan ücret iade edilir. Başvuru sahibi 1 AY içinde itiraza karşı görüş bildirebilir. Bildirmezse itiraz, mevcut bilgi ve belgeler kapsamında karara bağlanır. Taraflar, itiraz hakkında karar verilene kadar ileri sürdükleri görüş, iddia ve gerekçeleri desteklemek amacıyla ek bilgi ve belge sunabilir.

  İtiraza Karşı Görüş Bildirme Nedir?

  Bir marka başvurusunun Kurum tarafından resmi marka bülteninde yayımlanmasına karar verilmesi üzerine, üçüncü kişiler bu yayım kararına iki aylık yasal süre içerisinde itiraz edebilirler. Başvuru sahibinin, yayım kararına itiraz eden bu üçüncü kişilerin dilekçesine vereceği yazılı cevaplara ise “itiraza karşı görüş bildirme” denir.

  Kullanımın İspatı Talebi Nedir ?

  Türk Patent ve Marka Kurumu kendisine yapılan marka tescil başvurularını ilk olarak şekli yönden sonra da mutlak ret nedenleri bakımından inceler. Yapılan incelemeyi geçen marka başvurularının ise 2 ay boyunca resmi marka bülteninde yayımlanmasına karar verir. Bu durumda yayımına karar verilen marka başvurusu ile kendi markasının benzer olduğuna inan marka sahipleri bu yayım kararına SMK. m.6/1 uyarınca itiraz edilebilir. Bu itiraz üzerine, yayımına karar verilen marka sahibi, itiraz sahibi marka sahibinden kendi markasını Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğunu ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğunu ispatlamaya davet edebilir. Buna kullanım ispatı talebi denir.

  Bu talep ancak itiraz sahibi markanın en az 5 yıldır Türkiye’de tescilli olması halinde geçerlidir.

  İtiraz sahibi tarafından markasının itiraza konu mal ve hizmetler bakımından kullanıldığının ispatlanamaması durumunda itiraz reddedilir.

  İtiraz gerekçesi markanın, tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin sadece bir kısmı için kullanıldığının ispatlanması hâlinde itiraz, sadece kullanımı ispatlanan mal veya hizmetler esas alınarak incelenir.

  Kullanım ispatı talebi, markasına itiraz edilen marka sahibi tarafından 1 aylık itiraza karşı görüş bildirme süresi içinde açık, net, koşulsuz ve yazılı olarak Kuruma bildirilmelidir.

  Türk Patent Ve Marka Kurumunun Kararlarına İtiraz Edilebilir Mi ?

  Türk Patent ve Marka Kurumunun kararlarından zarar gören taraflar, bu kararların bildirim tarihinden itibaren İKİ AY içinde ücretini ödeyerek kararlara karşı itirazda bulunabilir.

  Aynı süre içinde itiraz gerekçelerinin ve itiraz ücretinin ödendiğini gösterir bilginin Kuruma sunulması gerekir. Aksi halde itiraz yapılmamış sayılır ve talep halinde alınan ücret iade edilir.

  Kurum kararlarına itirazları YİDK (Kurul) inceler.

  Kurul, itirazlara ilişkin görüşlerini bildirmesi için taraflara BİR AYLIK süre verir.

  İtiraz hakkında karar verilene kadar taraflar ileri sürdükleri görüş, iddia ve gerekçeleri desteklemek amacıyla ek bilgi ve belge sunabilir.

  Karara itiraz süresi sona erdikten sonra itiraz gerekçeleri değiştirilemez ve yeni gerekçeler eklenemez.

  Kurulun itiraz üzerine verdiği karar, kurumun nihai kararıdır yani kesindir. Bu durumda bahse konu kararlara karşı ancak Ankara Fıkri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde dava açılabilir.

Eğitim Mah. Ahsen Çıkmazı Sok. Sadıkoğlu İş Merkezi 1 No:10 K:2 D:48 34722 Kadıköy/İSTANBUL

 • linkedin ysa patent
 • facebook ysa patent
 • instagram ysa patent
 • twitter ysa patent

YASAL UYARI: YSA Patent internet sitesinde yer alan her türlü yazılı ve görsel içerik kaynak gösterilse dahi kısmen ya da tamamen izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde kullanılamaz. Aksi durumun tespiti halinde ilgililer hakkında gerekli hukuki başvurular yapılacaktır.

© 2021 by AEATECHNIC Modern Çözüm Fabrikası